Edició actualitzada

L'edició actualitzada ofereix una adaptació del text al llenguatge actual, en la qual es manté el contingut del text però no la forma, que es trasllada a un llenguatge entenedor per al públic actual.

Es pot considerar, de fet, un tipus de traducció entre diferents varietats diacròniques d'una mateixa llengua (la varietat del text i el llenguatge actual), destinada a un públic general que coneix la varietat d'arribada però no necessàriament la de partida.

Característiques

 • El punt de partida sol ser un altre tipus d'edició (diplomàtica, interpretativa, crítica o regularitzada).
 • Consisteix a adaptar lingüísticament i estilísticament el text al llenguatge actual.
 • La modernització afecta el conjunt de trets lingüístics i estilístics del text i, per tant, està condicionada pels criteris de l'editor.
 • És una traducció a la llengua moderna, que converteix un text indesxifrable —o només parcialment desxifrable— per a molts lectors en un text satisfactòriament entenedor.
 • Altera la literalitat del text (l'expressió original del text).
 • És respectuós, però, amb el sentit del text.
 • En el cas d'obres en vers, tant és possible mantenir la forma versificada com adaptar el text en prosa.
 • En algunes edicions, la versió actualitzada es pot presentar acarada a la forma original del text (via edició diplomàtica, interpretativa, crítica o modernitzada).
 • Pot incloure comentaris de l'editor que aclareixin el sentit del text.

Objectius

Les edicions actualitzades permeten fer accessible el contingut de les obres antigues a lectors poc o gens coneixedors de la llengua en què havien estat escrites.

L'objectiu d'aquest tipus d'edicions és familiaritzar els lectors d'una llengua amb uns textos de difícil accés a causa de la distància lingüística i cultural que hi ha entre el moment de producció dels textos i l'actualitat.

Es poden proposar com a eines de suport als originals, però també poden funcionar autònomament, com ho faria una traducció d'un text escrit en una llengua diferent.

No es poden utilitzar, en canvi, com a base per a cap estudi literari, filològic o històric.

Exemples

Podeu trobar exemples d'edicions actualitzades de textos catalans antics als següents volums:

 • Homilies d'Organyà. Edició trilingüe, amb el facsímil del manuscrit. Edició d'Amadeu-J. Soberanas i Andreu Rossinyol; traducció de Mònica Barrieras i Robert D. Hughes. Barcelona: Editorial Barcino (Biblioteca Barcino 1), 2004, p. 49-61.
 • Jaume Roig, Espill. Edició d'Antònia Carré. Barcelona: Quaderns Crema, 2006 [edició modernitzada i versió actualitzada].

Hi ha, a més, algunes col·leccions especialitzades en edicions actualitzades de clàssics catalans medievals:

 • Tast de Clàssics, de l'Editorial Barcino. Col·lecció iniciada l'any 2011. Els textos estan adaptats per escriptors contemporanis. Els volums inclouen una breu introducció.
 • Tria de Clàssics, de l'Editorial Teide. Col·lecció iniciada l'any 1990 i integrada per dotze títols. La versió actualitzada està acarada a una edició regularitzada del text. Els volums inclouen materials didàctics (introducció, notes, imatges).
 • Biblioteca Hermes - Clàssics Catalans, de l’editorial Castellnou. Col·lecció iniciada l'any 1998 i integrada per títols medievals, moderns i contemporanis; consta de cinc textos medievals. Els volums inclouen materials didàctics (introducció, notes i comentaris, imatges, esquemes, resums, activitats).

Cal tenir en compte que...

► De vegades aquest tipus d'edició també es coneix com a edició modernitzada, però no s'ha de confondre amb el model d'edició que només modernitza els aspectes gràfics de la llengua (edició modernitzada o regularitzada).

► L'editor intervé en el text en qualitat de traductor d'una varietat diacrònica a una altra.

► En alguns casos pot succeir que algunes versions actualitzades també estiguin adaptades pel que fa a l'extensió i que presentin una versió fragmentària del text. Es tracta d'operacions diferents, l'actualització del text i la selecció de fragments que s'editen; encara que totes dues estan condicionades per una finalitat divulgativa, són independents l'una de l'altra.