Vés al contingut

Tirant lo Blanc

L'edició del Tirant lo Blanc a cura de Josep Pujol (Barcelona: Barcino, 2021) ha pres com a base el text de la darrera edició de Martí de Riquer (Barcelona: Ariel, 1979, reimpresa el 1990), que ha estat confrontat amb els facsímils dels exemplars conservats de les edicions de 1490 i 1497 i amb les dues edicions modernes d'Albert Hauf (1990 i 2004) i de Joan Perera (1995).

A banda la revisió a fons de la puntuació, la separació de paràgrafs i la modernització gràfica (sobre la qual remetem a la introducció de l'edició), les errates tipogràfiques advertides i alguns pocs errors de transcripció o d’interpretació gràfica (per exemple, fer-vos hi ha en comptes de fer-vos-hia) han estat corregits sense advertir-ho.
 

Totes les altres discrepàncies respecte de l'edició de Riquer (perquè s'ha restituït la lliçó dels incunables on Riquer havia esmenat, o perquè s'ha introduït una esmena al text dels incunables que Riquer seguia) es recullen en aquesta pàgina. Clicant damunt el passatge esmenat, el lector trobarà, per aquest ordre, l'esmena proposada, la lliçó dels incunables del Tirant i la lliçó editada per Riquer. Quan l'esmena introduïda havia estat proposada en les edicions de Hauf o Perera, s'indica abreujadament entre claudàtors.

La comparació entre el text editat, la lliçó de les edicions antigues i la solució de Riquer permet generalment entendre la raó de les esmenes (algunes, com ara la regularització de noms propis corromputs, responen a la voluntat de facilitar la lectura sense sobrecarregar les notes); quan la raó no resulta aparent, o requereix una justificació addicional, s'exposa en forma de comentari el fonament de l'esmena. Sovint, l'esmena es fonamenta en el coneixement de la font literària integrada per Martorell en el text del Tirant; en aquests casos, es dona el text que ha servit per a la restitució, tot indicant-ne l'edició de procedència.

Josep Pujol

Edicions modernes del Tirant lo Blanc:

H1. Joanot Martorell (Martí Joan de Galba?), Tirant lo Blanch. Edició coordinada per Albert G. Hauf. Fixació del text Albert G. Hauf i Vicent Josep Escartí, 2 vols. (València: Generalitat Valenciana, 1990).

H2. Joanot Martorell (Martí Joan de Galba), Tirant lo Blanch. Edició coordinada per Albert Hauf. Text original, València, 1490. Edició i notes Albert Hauf (València: Tirant lo Blanch, 2004).

P. Joan Perera i Parramon, Tirant lo Blanch. Edició crítica. Tesi doctoral inèdita (Barcelona: Universitat de Barcelona, 1995).

Edicions antigues del Tirant lo Blanc:

Inc. Lliçó de tots els exemplars de les edicions de València, 1490 i Barcelona, 1497

L. València, Nicolau Spindeler, 1490. Exemplar de Londres, British Library.

N1. València, Nicolau Spindeler, 1490. Exemplar de Nova York, Hispanic Society of America.

N2. Barcelona, Pere Miquel, 1497. Exemplar de Nova York, Hispanic Society of America.

V. València, Nicolau Spindeler, 1490. Exemplar de València, Biblioteca Universitària.

Obres citades abreujadament:

Obres de Joan Roís de Corella

  • Biblis] Lamentació de Biblis
  • Hècuba] Plant dolorós de la reina Hècuba
  • Lamentacions] Lamentacions de Mirra, Narcís i Tisbe
  • Lletres] Lletres d'Aquil·les i Políxena
  • Medea] Història de Jàson i Medea
  • Parlament] Parlament en casa de Berenguer Mercader
  • Raonament] Raonament de Telamó i Ulisses

Hist. Tro.] Històries troianes, versió catalana de la Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne

Lletra] Lletra de reials costums, versió catalana de Francesco Petrarca, Familiarum rerum, XII, 2.

 

Edicions dels textos citats

Bursario] Juan Rodríguez del Padrón, Bursario. Edición de Pilar Saquero Suárez-Somonte y Tomás González Rolán (Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2010).

Decameron] Giovanni Boccaccio, Decameron. A cura di Vittore Branca (Torí: Einaudi, 1980).

Dotzè] Francesc Eiximenis, O.F.M., Dotzè llibre del Crestià, II, 1, a cura de Curt Wittlin et al. (Girona: Col·legi Universitari de Girona / Diputació de Girona, 1986).

Escipió e Aníbal] Antoni Canals, Scipió e Aníbal. De providència. De arra de ànima. A cura de Martí de Riquer (Barcelona: Barcino, 1935).

Fiammetta catalana] Annamaria Annicchiarico, La Fiammetta catalana. Edizione critica, con introduzione, note e glossario, 2 vols. (L'Aquila: Japadre, 1983-1987).

Heroides] Publi Ovidi Nasó, Heroides. Traducció catalana medieval de Guillem Nicolau. Edició crítica de Josep Pujol (Barcelona: Barcino, 2018).

Històries troianes] Les Històries troyanes de Guiu de Columpnes traduides al catalá en el XVèn segle  per En Jacme Conesa, y ara per primera volta publicades per R. Miquel y Planas (Barcelona: Biblioteca Catalana, 1916).

Imágenes] Francisco Rico, «Imágenes del Prerrenacimiento español: Joan Roís de Corella y la Tragèdia de Caldesa», dins Estudios de literatura española y francesa, siglos XVI y XVII: homenaje a Horst Baader, ed. Frauke Gewecke (Frankfurt / Barcelona: Klaus Dieter Vervuert / Hogar del Libro, 1984), pp. 15-27.

La ficció] Xavier Renedo, «La ficció teatral del rei Artús (Tirant lo Blanc, 189-202)», Romance Philology, 74 (2020), pp. 37-92.

Les lletres] Josep Pujol, "Les lletres de batalla de Bernat de Vilarig, Joanot Galceran de la Serra i Jofre Pardo al Tirant lo Blanc. Un inventari", Tirant. Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries, 23 (2020), pp. 57-80.

Livre des merveilles] Jean de Mandeville, Le livre des merveilles du monde. Édition critique par Christiane Deluz (Paris: CNRS, 2000).

Lletra] Moliné i brasés

Lo somni] Bernat Metge, Lo somni. Edició crítica de Stefano M. Cingolani (Barcelona: Barcino, 2006).

Opere] Giovanni Boccaccio, Tutte le opere, I: Filocolo, a cura di A. E. Quaglio (Milà: Mondadori, 1967).

Proses] Josep Lluís Martos, Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella. Edició crítica (Alacant / Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002).

Tirant lo Blanc] Joanot Martorell, Martí Joan de Galba, Tirant lo Blanc i altres escrits de Joanot Martorell, a cura de Martí de Riquer (Barcelona: Ariel, 1979).

Tractats] Tractats de cavalleria. A cura de Pere Bohigas (Barcelona. Barcino, 1947).

Tragèdia Lançalot] Mossèn Gras, Tragèdia de Lançalot. Amb el facsímil de l'incunable. Estudi i edició per Martí de Riquer (Barcelona: Quaderns Crema, 1984).

Varianti corelliane] Annamaria Annicchiarico, Varianti corelliane e «plagi» del Tirant: Achille e Polissena (Fasano di Brindisi: Schena, 1996).

 

Materials d'edició de l'obra

Dedicatòria

Pròleg

Capítol 2

Capítol 3

Capítol 7

Capítol 10

Capítol 11

Capítol 13

Capítol 14

Capítol 15

Capítol 17

Capítol 19

Capítol 20

Capítol 21

Capítol 22

Capítol 23

Capítol 24

Capítol 27

Capítol 28

Capítol 32

Capítol 33

Capítol 35

Capítol 36

Capítol 43

Capítol 44

Capítol 55

Capítol 56

Capítol 58

Capítol 59

Capítol 60

Capítol 63

Capítol 64

Capítol 65

Capítol 67

Capítol 68

71b

Capítol 73

Capítol 74

Capítol 79

Capítol 81

Capítol 84

Capítol 92

Capítol 97

Capítol 98

Capítol 99

Capítol 101

Capítol 104

Capítol 105

Capítol 106

Capítol 110

Capítol 113

Capítol 114

Capítol 116

Capítol 119

Capítol 123

Capítol 124

Capítol 129

Capítol 132

Capítol 133

Capítol 137

Capítol 138

Capítol 141

Capítol 142

Capítol 143

Capítol 148

Capítol 150

Capítol 151

Capítol 152

Capítol 153

Capítol 156

Capítol 158

Capítol 159

Capítol 161

Capítol 163

Capítol 165

Capítol 168

Capítol 172

Capítol 178

Capítol 180

Capítol 181

Capítol 182

Capítol 183

Capítol 185

Capítol 187

Capítol 188

Capítol 189

Capítol 197

Capítol 205

Capítol 208

Capítol 209

Capítol 210

Capítol 211

Capítol 214

Capítol 221

Capítol 222

Capítol 224

Capítol 229

Capítol 231

Capítol 234

Capítol 240

Capítol 241

Capítol 243

Capítol 245

Capítol 247

Capítol 250

Capítol 251

Capítol 252

Capítol 253

Capítol 254

Capítol 255

Capítol 256

Capítol 257

Capítol 258

Capítol 262

Capítol 264

Capítol 265

Capítol 266

Capítol 269

Capítol 272

Capítol 276

Capítol 277

Capítol 278

Capítol 280

Capítol 281

Capítol 282

Capítol 283

Capítol 290

Capítol 291

Capítol 294

Capítol 299

Capítol 300

Capítol 304

Capítol 308

Capítol 309

Capítol 311

Capítol 312

Capítol 313

Capítol 315

Capítol 318

Capítol 319

Capítol 321

Capítol 324

Capítol 328

Capítol 335

Capítol 337

Capítol 338

Capítol 340

Capítol 344

Capítol 353

Capítol 362

Capítol 372

Capítol 374

Capítol 375

Capítol 376

Capítol 386

Capítol 392

Capítol 393

Capítol 394

Capítol 403

Capítol 410

Capítol 414

Capítol 417

Capítol 418

Capítol 426

Capítol 427

Capítol 430

Capítol 431

Capítol 433

Capítol 450

Capítol 452

Capítol 453

Capítol 455

Capítol 465

Capítol 467

Capítol 473

Capítol 474

Capítol 476

Capítol 485