no es pot apagar

Instàncies de l'edició

no es pot apagar

apagar | cremar Inc | cremar R