Vés al contingut

Nova Edició de les Obres de Ramon Llull (NEORL)

La Nova Edició de les Obres de Ramon Llull (NEORL) és una col·lecció iniciada l'any 1990 pel Patronat Ramon Llull.

Ofereix edicions crítiques, homologades filològicament, de les obres catalanes de Ramon Llull que encara resten inèdites o que han estat publicades amb mitjans tècnics insuficients.

El projecte editorial de la NEORL se centra en l'obra d'un únic autor (Ramon Llull), concretament, en la seva obra catalana. En aquest sentit, la col·lecció es planteja, d'una banda, com una continuació de l'Edició Original de les Obres de Ramon Llull (ORL), un projecte editorial promogut per la Comissió Editora Lul·liana, que entre 1906 i 1950 va publicar 21 volums amb textos catalans de l'autor mallorquí. D'altra banda, és un complement de la sèrie Raimundi Lulli Opera Latina (ROL), que des de l'any 1957 ofereix edicions crítiques dels textos llatins de Llull i es publica dins del "Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis".

La sèrie NEORL, doncs, es beneficia de l'experiència editorial de les ORL i de les ROL, així com de les edicions lul·lianes publicades, a partir de 1925, a la col·leció Els Nostres Clàssics de l'Editorial Barcino, i proposa edicions crítiques elaborades des d'una concepció de la crítica textual homologable i posada al dia.

La col·lecció ha estat dirigida per Anthony Bonner (entre 1990 i 2008) i per Albert Soler (a partir de 2008).

Una comissió editora, formada per catedràtics, professors i estudiosos de l'obra de Ramon Llull d'arreu del món, té cura de l'establiment i el control dels criteris científics de la col·lecció.

L'edició crítica de cada obra és a cura d'un especialista (o d'un grup d'especialistes), que actua com a editor del text. L'editor estudia la totalitat de la tradició que transmet una obra (directa i indirecta, catalana i en llengües diferents de la catalana, antiga i moderna, manuscrita i impresa) i adopta uns criteris metodològics d'edició adequats a les característiques de la tradició concreta de l'obra.

A partir de 2020, les Publicacions de l'Abadia de Montserrat es fan càrrec d'aquest projecte, amb el concurs del Centre de Documentació Ramon Llull.

Per saber-ne més

I. Llibre de virtuts e de pecats, ed. Fernando Domínguez (1990, primera edició; 2008, segona edició revisada).

II. Llibre del gentil e dels tres savis, ed. Antoni Bonner (1993, primera edició; 2001, segona edició; 2015, tercera edició revisada).

III. Llibre dels articles de la fe, ed. Antoni Joan Pons; Què deu hom creure de Déu, ed. Jordi Gayà; Llibre contra Anticrist, ed. Gret Schib (1996, primera edició; 2016, segona edició revisada).

IV. Lògica nova, ed. Antoni Bonner (1998).

V. Començaments de medicina, Tractat d’astronomia, ed. Lola Badia (2002).

VI. Començaments de filosofia, ed. Fernando Domínguez (2003).

VII. Doctrina pueril, ed. Joan Santanach (2005).

VIII. Romanç d'Evast e Blaquerna, ed. Albert Soler i Joan Santanach (2009).

IX. Llibre de Déu, Llibre de l’és de Déu i Llibre de coneixença de Déu, ed. Guillem A. Amengual (2010).

X. Llibre de meravelles, volum I (llibres I-VII), ed. Lola Badia (dir.), Xavier Bonillo, Eugènia Gisbert, Montserrat Lluch (2011).

XI. Hores de nostra dona Santa Maria. Desconhort de Nostra Dona, ed. Simone Sari (2012).

XII. Llibre d'intenció, ed. Maria I. Ripoll (2013).

XIII. Llibre de meravelles, volum II (llibres VIII-X), ed. Lola Badia (dir.), Xavier Bonillo, Eugènia Gisbert, Anna Fernàndez Clot, Montserrat Lluch (2014).

XIV. Llibre de contemplació en Déu, volum I (llibres I-II), ed. Antoni I. Alomar (dir.), Montserrat Lluch, Aina Sitjes, Albert Soler (2015).

XV. Mil proverbis. Proverbis d'ensenyament, ed. Francesc Tous Prieto (2018).

XVI. Medicina de pecat, ed. Anna Fernàndez-Clot (2019).

XVII. Llibre de contemplació en Déu, volum II (llibre III [1]), ed. Antoni I. Alomar (dir.), Montserrat Lluch, Aina Sitjes, Albert Soler (2020).

XVIII. Art demostrativa, ed. Josep E. Rubio; Regles introductòries a la pràctica de l'Art demostrativa, ed. Simone Sari (2021).

XIX. Art de fer e solre qüestions, volum I (distincions I, II), ed. de Joan Carles Simó Artero (2022).

XX. Art de fer e solre qüestions, volum II (distinció III), ed. de Joan Carles Simó Artero (2023).

  • Cent noms de Déu, ed. Simone Sari
  • Llibre de contemplació en Déu, volum III, ed. Antoni I. Alomar (dir.)
  • Lògica d’Algatzell, ed. Letizia Staccioli
  • De quadratura e triangulatura de cercle, ed. Elena Pistolesi