e la subvenció tua

Instàncies de l'edició

e la subvenció tua

mitjançant l'adjutori divinal e la subvenció tua

subvenció [HP] | subiectio Inc [corr. subvencio V] | subjecció R