Vés al contingut

Beguins

Instàncies de l'anotació
Etiquetes
laics
ordes religiosos
vida contemplativa, ermitans

Arnau de Vilanova, el 1310, definia els beguins com "les persones seglars les quals volen fer penitència en hàbit de seglar, e viure en pobresa e menyspreu de si mateixs" (vg. Soler 1998: 15). Cap al darrer quart del segle XIII es desenvolupà, a l'arc mediterrani que es dibuixa entre la Corona d'Aragó, Occitània i els diversos territoris de la península italiana, un moviment de laics que, sense renunciar al seu estat de vida, volien acostar-se a la vida contemplativa i penitent. Són grups molt propers als franciscans espirituals —el corrent més purista de l'orde, que proposava un retorn a la pobresa evangèlica—, i en molts casos pertanyien al tercer orde franciscà, el dels laics.

Cal cercar l'origen d'aquest fenomen en la voluntat de certs sectors laics de dur a terme una vida espiritual més personal i activa. Això, de retruc, els portà a una emancipació intel·lectual respecte de la tutela clerical. En principi aquestes comunitats llegien les escriptures i altres textos sagrats, principalment en vulgar, duien hàbit penitencial i vivien en els respectius domicilis però s'organitzaven al costat d'un superior, sovint un franciscà.

Tant Llull com la casa reial de Mallorca estigueren molt a prop d'aquests corrents espirituals. I tot i que no ens consta que mai Ramon arribés a ser terciari franciscà (cf. Llull, 2013 § 21, 23), sí que compleix la majoria de característiques atribuïbles als beguins: és un laic, demostra grans inquietuds espirituals —que el porten a una gran activitat intel·lectual—, du una vida penitencial i vesteix hàbit de penitent (cf. Llull, 2013 §11). Igualment al Romanç d'Evast e Blaquerna, Evast i Aloma (cap. 4) decideixen de dur una vida de beguins, per a la qual s'imposen una regla pròpia (cf. cap. 9 § 1). Per a la redacció d'aquesta regla Llull s'inspirà en el Memoriale propositi (c. 1221-1228), impulsada per l'Església per controlar, precisament, aquests grups espirituals laics.

La primera documentació del mot beguina és al Romanç d'Evast e Blaquerna, justament per fer referència a un grup de vídues penitents (cap. 25 § 3; vegeu, també, cap. 81 § 12).