Vés al contingut

Totes aquestes qüestions i moltes altres que serien llargues d'explicar feia Evast a Blaquerna…

Instàncies de l'anotació
Romanç d'Evast e Blaquerna Capítol 3 Paràgraf 7
Etiquetes
devoció
laics

La presència d’una capella privada en una casa gran de burgesos com són Evast i Aloma, en principi, no és estranya; tanmateix, una altra casa gran burgesa que es descriu en la novel·la (cap. 69, § 6), compta amb tota mena de paraments i de luxes, però no té cap espai reservat al culte. S’especifica que la capella dels pares de Blaquerna té un altar dedicat a sant Andreu. La devoció del matrimoni cap a aquest sant s’indicarà de nou (cap. 15, § 6).