Vés al contingut

Totes les condicions que Evast desitjava en la seva muller eren en...

Instàncies de l'anotació
Romanç d'Evast e Blaquerna Capítol 1 Paràgrafs 6 i 9

Al segle XIII, encara era freqüent la celebració privada del matrimoni, sense intervenció de cap ministre de l'Església, perquè només era preceptiu el consentiment dels dos contraents; la cerimònia, que s'acostumava a celebrar en edificis civils (especialment a la casa de la núvia), consistia bàsicament en els mots de donació mútua, anomenades paraules de present, que podien pronunciar els nuvis o alguna altra persona (no necessàriament un sacerdot); hi podia haver també intercanvi d'anells i bes.

Progressivament es va anar generalitzant el costum de rebre la benedicció eclesiàstica en un acte complementari de l'anterior anomenat casament en faç d'església, celebrat a les portes del temple, que podia continuar a l'interior amb una missa (Batlle-Vinyoles 2002: 92-98; Baucells 2004-07: I, 703-706).

És aquest segon tipus de celebració la que es descriu en les noces d'Evast i Aloma, i és indicativa de la voluntat de Llull de remarcar la natura sagramental de l'acte. En aquesta mateixa línia, l'al·lusió que es fa a la gràcia divina que obtenen els contraents (§ 9), remet a la concepció del matrimoni com a mitjà de santificació que s'havia divulgat sobretot a la segona meitat del segle XIII, amb sant Bonaventura i sant Tomàs, enfront d'una visió reductiva, d'origen augustinià, que pretenia que el matrimoni era només un remei contra el pecat (Burman 1987: 44-48).