Vés al contingut

Un dia s’ésdevingué que Aloma donà a son fill, quan havia d’anar...

Instàncies de l'anotació
Romanç d'Evast e Blaquerna Capítol 2 Paràgraf 6

L'anècdota d'Aloma aviciant el seu fill en el menjar il·lustra narrativament el que diu el mateix Llull al capítol 60 de la Doctrina pueril (§ 3):

Amable fill, dementre que los infants són pocs e hom los acostuma a menjar sovint pa untat e ast e les altres coses, s'acostumen los infants a ésser llaminers.

(Llull 2005: 156)

També al capítol 91 del tractat dona consells en uns termes similars (§ 8):

Con l'infant és ten gran que va e corre e juga, adoncs li deu hom dar a menjar segons que ell ho requer, e no li deu hom donar a maití ne a berena sinó pa, si en demana; car per ast e per fruita e per les altres coses no poden menjar adoncs con és temps de menjar.

(Llull 2005: 252-253)

En aquest passatge del Romanç Llull fa referència a tres apàts: dos de secundaris (a primera hora del matí i a mitja tarda) i un de principal, que es fa a taula, a migdia. L'alimentació infantil diferia de la dels adults en el nombre de menjades i també en els intervals entre les mateixes.

Francesc Eiximenis, al seu Terç del Crestià (1384), mentre diu dels infants que "mengen quatre vegades lo jorn o més" (Eiximenis 1983: 62), sosté per als adults que "deu bastar a cascú menjar dues vegades lo dia al més que meng, e fer per guisa que entre aquelles dues vegades sia tal entrevall que la precedent vianda sia bé digesta" (Eiximenis 1983: 94).