Vés al contingut

Els humans som okupes, segons sant Vicent Ferrer

Categoria

Fent una traducció d'un sermó de sant Vicent Ferrer amb els alumnes de l'assignatura Bernat Metge i la Literatura del Segle XIV a la Universitat de Barcelona, ens trobem amb un curiós passatge en què el sant explica que els humans, en ser expulsats del Paradís després del pecat original, vam ocupar la terra, el lloc que Déu havia destinat per als animals, i que aquesta és la raó que explica que els animals ataquin les persones i que les persones s'hagin de defensar dels animals construint murs.

Aquí teniu el text i la traducció que en vam fer.

  • Original en català antic:

Però si bé nostre Senyor lançà aquells de paraís terrenal, feu-los misericòrdia encara, que tantost los devie trametre a infern; no u feu, mas trameté'ls al loch de les bèsties, hon fessen penitència, ço és en la terra hon ara habitam [...] E aquesta és la rahó per què les bèsties nos fan mal: que som entrats en la sua habitació. Ja vehets los lops, les pulces, etc.: tots se tornen a nosaltres per ço com ocupam llur loch. Per què és mester que·ns murem: si no, les bèsties nos matarien de nit.

  • Versió al català actual:

Però si bé nostre Senyor els feu fora del paraís terrenal, els va fer misericòrdia encara, que els havia d'enviar immediatament a l'infern i no ho va fer, sinó que els va enviar al lloc de les bèsties, on fessin penitència, és a dir, en la terra on ara habitem [...] I aquesta és la raó per què les bèsties ens fan mal: que hem entrat al lloc on habiten. Ja veieu els llops, les puces, etc.: tots se tornen contra nosaltres perquè ocupem el seu lloc. Per la qual cosa cal que ens fem murs: si no, les bèsties ens matarien de nit.

Fixeu-vos en la disparitat d'animals que ens són hostils, segons sant Vicent: des dels llops fins a les puces!