Edició de textos

Puça de mar

Acabem de descobrir una forma del mot puça que havia quedat amagada en els antics manuscrits del Llibre de contemplació de Ramon Llull.

Categoria: