Vés al contingut

Tirant lo Blanc

L'edició del Tirant lo Blanc a cura de Josep Pujol (Barcelona: Barcino, 2021) ha pres com a base el text de la darrera edició de Martí de Riquer (Barcelona: Ariel, 1979, reimpresa el 1990), que ha estat confrontat amb els facsímils dels exemplars conservats de les edicions de 1490 i 1497 i amb les dues edicions modernes d'Albert Hauf (1990 i 2004) i de Joan Perera (1995).

A banda la revisió a fons de la puntuació, la separació de paràgrafs i la modernització gràfica (sobre la qual remetem a la introducció de l'edició), les errates tipogràfiques advertides i alguns pocs errors de transcripció o d’interpretació gràfica (per exemple, fer-vos hi ha en comptes de fer-vos-hia) han estat corregits sense advertir-ho.
 

Totes les altres discrepàncies respecte de l'edició de Riquer (perquè s'ha restituït la lliçó dels incunables on Riquer havia esmenat, o perquè s'ha introduït una esmena al text dels incunables que Riquer seguia) es recullen en aquesta pàgina. Clicant damunt el passatge esmenat, el lector trobarà, per aquest ordre, l'esmena proposada, la lliçó dels incunables del Tirant i la lliçó editada per Riquer. Quan l'esmena introduïda havia estat proposada en les edicions de Hauf o Perera, s'indica abreujadament entre claudàtors.

La comparació entre el text editat, la lliçó de les edicions antigues i la solució de Riquer permet generalment entendre la raó de les esmenes (algunes, com ara la regularització de noms propis corromputs, responen a la voluntat de facilitar la lectura sense sobrecarregar les notes); quan la raó no resulta aparent, o requereix una justificació addicional, s'exposa en forma de comentari el fonament de l'esmena. Sovint, l'esmena es fonamenta en el coneixement de la font literària integrada per Martorell en el text del Tirant; en aquests casos, es dona el text que ha servit per a la restitució, tot indicant-ne l'edició de procedència.

Josep Pujol

Edicions modernes del Tirant lo Blanc:

H1. Joanot Martorell (Martí Joan de Galba?), Tirant lo Blanch. Edició coordinada per Albert G. Hauf. Fixació del text Albert G. Hauf i Vicent Josep Escartí, 2 vols. (València: Generalitat Valenciana, 1990).

H2. Joanot Martorell (Martí Joan de Galba), Tirant lo Blanch. Edició coordinada per Albert Hauf. Text original, València, 1490. Edició i notes Albert Hauf (València: Tirant lo Blanch, 2004).

P. Joan Perera i Parramon, Tirant lo Blanch. Edició crítica. Tesi doctoral inèdita (Barcelona: Universitat de Barcelona, 1995).

Edicions antigues del Tirant lo Blanc:

Inc. Lliçó de tots els exemplars de les edicions de València, 1490 i Barcelona, 1497

L. València, Nicolau Spindeler, 1490. Exemplar de Londres, British Library.

N1. València, Nicolau Spindeler, 1490. Exemplar de Nova York, Hispanic Society of America.

N2. Barcelona, Pere Miquel, 1497. Exemplar de Nova York, Hispanic Society of America.

V. València, Nicolau Spindeler, 1490. Exemplar de València, Biblioteca Universitària.

Obres citades abreujadament:

Obres de Joan Roís de Corella

  • Biblis] Lamentació de Biblis
  • Hècuba] Plant dolorós de la reina Hècuba
  • Lamentacions] Lamentacions de Mirra, Narcís i Tisbe
  • Lletres] Lletres d'Aquil·les i Políxena
  • Medea] Història de Jàson i Medea
  • Parlament] Parlament en casa de Berenguer Mercader
  • Raonament] Raonament de Telamó i Ulisses

Hist. Tro.] Històries troianes, versió catalana de la Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne

Lletra] Lletra de reials costums, versió catalana de Francesco Petrarca, Familiarum rerum, XII, 2.

 

Edicions dels textos citats

Bursario] Juan Rodríguez del Padrón, Bursario. Edición de Pilar Saquero Suárez-Somonte y Tomás González Rolán (Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2010).

Decameron] Giovanni Boccaccio, Decameron. A cura di Vittore Branca (Torí: Einaudi, 1980).

Dotzè] Francesc Eiximenis, O.F.M., Dotzè llibre del Crestià, II, 1, a cura de Curt Wittlin et al. (Girona: Col·legi Universitari de Girona / Diputació de Girona, 1986).

Escipió e Aníbal] Antoni Canals, Scipió e Aníbal. De providència. De arra de ànima. A cura de Martí de Riquer (Barcelona: Barcino, 1935).

Fiammetta catalana] Annamaria Annicchiarico, La Fiammetta catalana. Edizione critica, con introduzione, note e glossario, 2 vols. (L'Aquila: Japadre, 1983-1987).

Heroides] Publi Ovidi Nasó, Heroides. Traducció catalana medieval de Guillem Nicolau. Edició crítica de Josep Pujol (Barcelona: Barcino, 2018).

Històries troianes] Les Històries troyanes de Guiu de Columpnes traduides al catalá en el XVèn segle  per En Jacme Conesa, y ara per primera volta publicades per R. Miquel y Planas (Barcelona: Biblioteca Catalana, 1916).

Imágenes] Francisco Rico, «Imágenes del Prerrenacimiento español: Joan Roís de Corella y la Tragèdia de Caldesa», dins Estudios de literatura española y francesa, siglos XVI y XVII: homenaje a Horst Baader, ed. Frauke Gewecke (Frankfurt / Barcelona: Klaus Dieter Vervuert / Hogar del Libro, 1984), pp. 15-27.

La ficció] Xavier Renedo, «La ficció teatral del rei Artús (Tirant lo Blanc, 189-202)», Romance Philology, 74 (2020), pp. 37-92.

Les lletres] Josep Pujol, "Les lletres de batalla de Bernat de Vilarig, Joanot Galceran de la Serra i Jofre Pardo al Tirant lo Blanc. Un inventari", Tirant. Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries, 23 (2020), pp. 57-80.

Livre des merveilles] Jean de Mandeville, Le livre des merveilles du monde. Édition critique par Christiane Deluz (Paris: CNRS, 2000).

Lletra] Moliné i brasés

Lo somni] Bernat Metge, Lo somni. Edició crítica de Stefano M. Cingolani (Barcelona: Barcino, 2006).

Opere] Giovanni Boccaccio, Tutte le opere, I: Filocolo, a cura di A. E. Quaglio (Milà: Mondadori, 1967).

Proses] Josep Lluís Martos, Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella. Edició crítica (Alacant / Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002).

Tirant lo Blanc] Joanot Martorell, Martí Joan de Galba, Tirant lo Blanc i altres escrits de Joanot Martorell, a cura de Martí de Riquer (Barcelona: Ariel, 1979).

Tractats] Tractats de cavalleria. A cura de Pere Bohigas (Barcelona. Barcino, 1947).

Tragèdia Lançalot] Mossèn Gras, Tragèdia de Lançalot. Amb el facsímil de l'incunable. Estudi i edició per Martí de Riquer (Barcelona: Quaderns Crema, 1984).

Varianti corelliane] Annamaria Annicchiarico, Varianti corelliane e «plagi» del Tirant: Achille e Polissena (Fasano di Brindisi: Schena, 1996).

 

Anotacions de l'obra

Traduccions de l'obra

Materials d'edició de l'obra

Capítol 81

Capítol 84

Capítol 85

Capítol 92

Capítol 97

Capítol 98